Tietosuojaseloste

Rekisterin tietosuojaseloste

 

Tämä asiakirja sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaisesti rekisteröidylle
toimitettavat tiedot.


1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot


Rekisterinpitäjä on: Fysiopalvelu M. Jääskeläinen
Y-tunnus 1858059-2
Osoite: Ilvolankatu 22 B 74100 IISAL MI
www.fysiomarketta.com
Tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Marketta Jääskeläinen
marketta@fysiomarketta.com
puh.050 358 2462

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste sekä vastaanottoryhmät


Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus on potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
(1992/785) mukaisen potilas- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen.
Fysiopalvelu M. Jääskeläinen pitää fysioterapia- ja hierontapalveluissaan syntyvistä
tiedoista kirjallista potilasrekisteriä. Rekisterin tarkoitus on kerätä rekisteröidystä palvelun
tuottamiseksi ja asiakkaan tunnistamiseksi tarvittavia henkilötietoja: nimi, yhteystiedot,
henkilötunnus (mikäli hoitosuhde vaatii, esim.lääkärin lähetteellisissä hoidoissa), suostumus
tietojen käsittelyyn ja luovutukseen, potilaan hoitoon liittyvät palautteet ja lausunnot,
mahdollinen työnantaja ja toimipiste, vakuutusyhtiötiedot mikäli nämä liittyvät annettavaan
kuntoutukseen sekä laskutustiedot. Tietolähteinä ovat rekisteröity, hoidon määräävä taho sekä
rekisterinpitäjän toiminnassa syntyvät tiedot.
Näin kerättyjä tietoja käytetään terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen ja siihen kiinteästi
liittyviin toimintoihin. Fysiopalvelu M. Jääskeläinen pitää manuaalista asiakasrekisteriä ja
tiedot säilytetään lukitussa arkistokaapissa.
Potilastiedot ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden piirissä (Potilaslaki 13 §, 14 § ja
rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §). Potilastietoja ei luovuteta sivullisille ilman lakiin perustuvaa syytä
tai asiakkaan nimenomaista ja erikseen saatua kirjallista suostumusta.
Säännönmukaisesti asiakkaan välttämättömiä henkilötietoja luovutetaan edellä mainittujen
perusteiden täyttyessä asiakkaan hoitoon liittyville tai hoidon mahdollistamiseksi tarvittaville
tahoille kuten lähettävälle lääkärille, KELAlle tai mahdolliselle vakuutusyhtiölle. Tietoja voidaan
siirtää kirjallisesti, turvatulla sähköpostilla sekä suullisesti.

 

3. Henkilötietojen säilytysaika


Potilastietoja säilytetään niin pitkään kuin laki potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sen
perusteella annettu potilasasiakirja-asetus (94/2022) edellyttävät.

 

4. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja
nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn
rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä.

Siltä osin kuin tietojen säilytys perustuu lakiin, ei rekisteröidyllä ole ehdotonta oikeutta vaatia
potilastietoja poistettavaksi tai oikeutta vastustaa tai rajoittaa tietojen lakisääteistä käsittelyä
tietosuoja-asetuksen sallimalla tavalla. Hoidon yhteydessä annettavat pakolliset tiedot on
lueteltu yllä viitatun STM:n potilasasiakirja-asetuksen 10 §:ssä.

 

5. Oikeus peruuttaa suostumus


Potilastietojen käsittely ei perustu rekisteröidyn suostumukseen, vaan on rekisterinpitäjän
lakisääteinen velvollisuus. Milloin (muiden kuin lakisääteisten potilas-) tietojen käsittely
perustuu suostumukseen, on sinulla rekisteröitynä oikeus peruuttaa tällainen suostumus
milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vielä kuitenkaan lopeta henkilötietojen
käsittelyä, mikäli käsittelylle on muu tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa mainittu tai
lainsäädännöllä säädetty peruste.

 

6. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle


Rekisteröitynä sinulla on oikeus tehdä tietojesi käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle.
Toimivaltainen valvontaviranomainen Suomessa on tietosuojavaltuutetun toimisto
www.tietosuoja.fi

 

7. Henkilötietojen antaminen on palvelun suorittamisen lakisääteinen edellytys


Henkilötietojen antaminen on terveydenhuollon palveluiden antamisen edellytys ja perustuu
potilaan asemasta ja oikeuksista annettuun lakiin ja asetukseen.

 

8. Automaattinen päätöksenteko tai profilointi


Rekisterinpitäjän hallinnoimien henkilötietojen käsittelyyn ei liity automaattista
päätöksentekoa tai profilointia.

 

9. Tietojen käyttötarkoituksen muutoksesta on ilmoitettava asiakkaalle


Jos rekisterinpitäjä aikoo käsitellä henkilötietoja edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen,
johon henkilötiedot alun perin kerättiin, on rekisterinpitäjän tietosuoja-asetuksen mukaisesti
ilmoitettava rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä tästä muusta tarkoituksesta ja
annettava kaikki asiaankuuluvat lisätiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
Tämän lisäksi on huomioitava, että lakisääteisten potilastietojen käyttötarkoituksen on
muutoksen jälkeenkin oltava potilassalaisuutta koskevan lainsäädännön sallimat.

Puhelin:

050 358 2462

Sähköpostiosoite:

marketta@fysiomarketta.com

Osoite:

Ilvolankatu 22 B

74100 Iisalmi

Ota yhteyttä